30 schutterijen op weg naar de kavelzaterdag

Van links naar rechts: Bart Rutten, Jods Lantmeesters, Emile Roemer, Anoesjka Koopmans en Roger Joris.

Wat beleefden we een prachtig Oud-Limburgs Schuttersfeest bij de schutterij Sint Martinus in Born. Ideale weersomstandigheden, veel volk op de been, een prachtige schuttersweide, kortom alle ingrediënten voor een geweldig Oud-Limburgs Schuttersfeest samen te beleven.

De dag begon, zoals gebruikelijk met de ontvangst van de genodigden, die weer in vele tientallen aanwezig. De beide Gouverneurs, de Belgische minister Jo Brouns, staatssecretaris Vivianne Heijnen, de nieuwe schuttersgedeputeerde Jasper Kuntzelaers van de provincie Nederlands-Limburg, de afvaardigingen van de Noord-Brabantse en Gelderse schuttersfederaties waren aanwezig, divers burgemeesters, 2e Kamerleden en wethouders en natuurlijk vele schuttersvrienden en -vriendinnen waren aanwezig.

De vlaggenparade was het echte moment van de opening van dit schuttersfeest. De federatiepresident, Anoesjka Koopmans, vice-federatiepresident, Bart Rutten, begeleiden de gouverneur Jos Lantmeesters (Belgisch-Limburg) en Emile Roemer (Nederlands-Limburg) bij de inspectie, waarbij natuurlijk de 10 afgevaardigden schutterijen stonden opgesteld om geïnspecteerd te worden, waarna in de feesttent de officiële toespraken volgden en dit jaar met een apart karakter.

Allereerst natuurlijk bijzondere aandacht voor de Gouverneur van Nederlands-Limburg, Emile Roemer. Hij benadrukte dat het provinciebestuur van Nederlands-Limburg het schutters – en gildewezen koestert en de donkere wolk, die vanuit Brussel boven ons hangt moet verdreven worden. De woorden, die hij sprak, zal ik hier niet herhalen. Afgelopen vrijdag werd er een motie aangenomen (Ingediend door JA21 en mede-ingediend door Lokaal-Limburg, de BBB en de PVV), waarin het college van Gedeputeerde Staten in Limburg werd opgeroepen om zich sterk te maken voor de positie van de schutterijen en dit ook uit te spreken. Deze motie werd ook aangenomen en Emile Roemer benadrukte nogmaals: ‘Blijf van ons schutters- en gildewezen af’. Met een oorverdovend applaus werden deze woorden volop gewaardeerd en laten we hier vooral samen in optrekken en een duidelijk ‘Nee’ aan Brussel laten horen.

Het woord was aan de federatiepresidente, Anoesjka Koopmans, die haar eerste jaar er op heeft zitten. Ze benadrukte vooral het schuttersgevoel, wat zij in het afgelopen jaar heeft mogen voelen: De schutterswarmte, het gezamenlijke doel, collega’s, die haar optimaal ondersteunen, zorgen voor dit warme schuttersgevoel, dank hiervoor.

Maar ook het moment om een aantal (oud) bestuurders in het zonnetje te zetten. Allereerst kreeg de erefederatiepresident Ger Koopmans en vice-federatiepresident Hubert Brouns de ereschilden omgehangen behorende bij deze benoeming tot respectievelijk erefederatiepresident en vice-erefederatiepresident. Theo Looijmans werd benoemd tot erefederatiebestuurslid. Marc Heemels werd benoemd tot eremoderator en Ed Smeets werd benoemd tot moderator van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en ontving een nieuwe stola, waar nog duidelijker blijkt wie de moderator van Oud-Limburgse Schuttersfederatie is.

Ger Koopmans

We hebben natuurlijk vorig jaar al afscheid genomen van Ger Koopmans als federatiepresident en hem kunnen we iet genoeg danken. Gedurende 9 jaren was Ger Koopmans een boegbeeld van de federatie en greep hij alle mogelijkheden aan om de Limburgse schutterijen te promoten, hij maakte deuren open, brengt de verbinding tussen de leden en zeker met de jeugd, zorgde voor bestuurlijke vernieuwingen en was vooral met zijn kennis er bestuurlijke ervaringen de federatiepresident, die voor duidelijkheid en enthousiasme zorgden. Vorig jaar werd Ger Koopmans door de algemene ledenvergadering benoemd tot erefederatiepresident en werd hem ook door het federatiebestuur de 8e waarderingsonderscheiding toegekend en is ook de afspraak gemaakt om hem vandaag, op zijn geliefde volksfeest ons Oud-Limburgs Schuttersfeest te huldigen. Ger proficiat.

Ger Koopmans werd in het zonnetje gezet

Hubert Brouns

Wie de afgelopen jaren Ger Koopmans noemde, noemde ook Hubert Brouns. De twee eenheid, die vanuit hun bestuurlijke kennis de federatie aanstuurde. De inhoudelijke feiten lieten ze aan de andere federatiebestuursleden over en beide heren stelden kritische vragen, gaven richting om die besluiten te nemen, die goed zijn voor de schutterijen. Hubert Brouns was echt de man op de achtergrond, rustig blijvend onder alle omstandigheden, maar vooral oplossingsgericht denken en zeker open staan voor de medemens. Bestuurders als Hubert willen niet op een podium staan, maar vooral denken samen met en vóór de schutters. Hubert heeft in deze 9 jaren veel betekent  en we hebben hier dan ook niet lang over hoeven na tee denken en nadat de ledenvergadering instemde om Hubert Brouns te benoemen tot erefederatiepresident wil het federatiebestuur hem ook de 10e waarderingsonderscheiding toekennen. Hubert proficiat.

Hubert Brouns onderscheiden door Bart Rutten

Theo Looijmans

Wie kent Theo Looijmans niet: Een schutter in hart en nieren met een ongelofelijke staat van dienst in het schutterswezen. Zijn tal van werkzaamheden gaan we niet beschrijven, maar sinds 1985 verbonden aan het schutters- en gildewezen en vanaf 2008 was Theo federatiebestuurslid en vertegenwoordigde de schuttersbond Eendracht maakt macht Weert. Per 3 maart jongstleden heeft Theo Looijmans zijn federatiebestuurslidmaatschap beëindigd en kunnen we onze dank hiervoor niet beter tonen dan hem de 9e waarderingsonderscheiding van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie toe te kennen, waarmee van harte gefeliciteerd.

 

Theo Looijmans benoemd tot erefederatiebestuurslid en drager van de waarderingsonderscheiding

Marc Heemels

Marc Heemels is natuurlijk nog een jonkie in ons midden, geboren in 1970 in Roermond en na zijn Diakenwijding op 11 september 1999 werd hij op 17 juni 2000 tot Priester gewijd. Vanaf 2008 is hij werkzaam in Eygelshoven. Marc valt op door zijn oprechte betrokkenheid bij Limburg, de streek rondom Eygelshoven, de parochie en de inwoners. Voor Marc gaat het om de mensen achter de parochianen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ruim tien jaar geleden Marc Heemels door het Bisdom werd voorgedragen om moderator van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie te  worden en in deze tien jaar heeft Marc zich volledig aan deze taak gegeven. Hij bracht in zijn typerende speeches de kracht van de schutterij tot uiting. Marc is ook een voorbeeld van een persoon, die zegt het is genoeg geweest en nadat hij alweer 10 jaar als moderator en Groot-Prior van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus heeft vervuld, draagt hij deze nu over. Onlangs kwam de eerste spijt al toen hij bij de investituur van de Rode Leeuw tegen de federatiesecretaris zei: ‘Ik denk toch dat ik dit ga missen’, maar Marc ontzettend dank voor al jouw bewezen diensten. Marc, de verbinder dank en wij willen deze dankbaarheid tonen door jou te benoemen tot ere-moderator van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en jij volop betrokken blijft bij jouw schuttersfamilie.

Eremoderator Marc Heemels

Ed Smeets

Ed Smeets (47) werd geboren in het Limburgse Beek. Na zijn middelbare school studeerde hij filosofie en theologie aan de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Deze studie sloot hij in 1998 af met een baccalaureaatsdiploma. In datzelfde jaar werd hij gewijd tot diaken en benoemd in de parochies van Helden en Panningen. In 1999 werd hij na zijn priesterwijding aldaar kapelaan. In 2004 benoemde de bisschop hem tot pastoor van de vier parochies van Ubach over Worms in Landgraaf. Na zijn priesterwijding studeerde hij kerkmuziek, die studie rondde hij in 2008 succesvol af. Naast zijn pastoorschap is hij onder meer docent muzikale vorming aan de priester- en diakenopleiding van Rolduc en is hij als bestuurslid (voorzitter) verbonden aan de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging van het bisdom Roermond. Sinds 2018 is hij verbonden als Deken aan Venray. De heer Ed Smeets is aangesteld door het Bisdom Roermond en is vanaf heden actief als grot-prior van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg  en de Heilige Sebastianus en zodoende ook benoemd tot moderator van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.

Moderator Deken Ed Smeets krijgt de stola omgehangen van Marc Heemels

Na deze officiële toespraken werden de openingsschoten verricht door de beide Gouverneurs en deze strijd werd gewonnen in Belgisch voordeel, mogelijk een voornode voor de uitslag volgende week? De optocht en de start van de beoordelingswedstrijden kon beginnen. Het publiek was in grote getale aanwezig om de prachtige stoet van schutterijen, schuttersgilden en broederschappen te aanschouwen en menig schutter en zeker de prachtige schutterskoninginnen en de jeugd liepen even 2 kilometer op wolken.

De Esprit-muziekprijs

De Espritprijs is een prijs voor muziekkorpsen, ontstaan in 2014, ter stimulering om meer aandacht, voor en aan de jeugdleden van het muziekkorps binnen de schutterij te bewerkstelligen en de werving van jeugdleden te bevorderen. Uitgangspunt is de korpsgeest, de “Esprit de Corps”. Om voor deze prijs in aanmerking te komen zijn een aantal criteria vastgesteld, te weten:

 

 1. Inschrijven.
 2. Beleidsplan Bij de opgave voor de Esprit-prijs hoort een (jeugd) beleidsplan.
 3. Overige wedstrijden: Om in aanmerking te komen voor de Espritprijs, dienen muziekkorps en minimaal 1 solist deel te nemen aan de muziek- en solistenwedstrijden op het OLS
 1. Mars- en concertwedstrijden
 2. Publieksjury De publieksjury bestaat uit drie door de muziekcommissie aangewezen personen die de deelnemende muziekkorpsen beoordelen tijdens het defilé.

 

De schutterij Sint Joseph Vijlen behaalde de eerste prijs met 144,34% ,maar omdat deze Schutterij het vorig jaar al won, mogen zij deze wedstrijd niet winnen en ging de Esprit muziekprijs voor het eerst in de geschiedenis naar de schutterij Sint Sebastianus Voerendaal met 143,64%. De oud-winnaar Sint Joseph Vijlen ontvangt een geldprijs van € 100,00 voor de oud winnaars van de Esprit muziekprijs.

 

De top 10 van de Esprit muziekprijs

 • 1e plaats                Buiten mededinging: Sint Joseph Vijlen 
 • 1e prijs                   Sint Sebastianus Voerendaal
 • 3e plaats               Sint Joris Wessem
 • 4e plaats               Sint Gertrudis Amstenrade
 • 5e plaats               Buiten mededinging:  Sint Severinus Grathem 
 • 6e plaats               Sint Martinus Vaesrade
 • 7e plaats               Sint Sebastiaan Schimmert
 • 8e plaats                Wilhelmina Hingen
 • 9e plaats                Sint Petrus & Paulus Susteren
 • 10e plaats             Sint Joseph Stein

De schietwedstrijden

De schietwedstrijden begonnen en ook nu weer had de zon en de wind invloed op de schietresultaten. De tune van de Esprit klonk veelvuldig bij L1, ten teken dat er een schutterij was uitgevallen. ‘Maar’ 44 schutterijen, waarvan er 4 op basis van de reglementen, omdat zij oud-winnaars waren, niet mogen winnen, begonnen aan de kavelwedstrijden. Na twee kavelrondes werd het aantal van 30 schutterijen behaald. Conform de reglementen betekent dit ook het stopleggen van de eerste wedstrijddag en 30 schutterijen plaatste zich voor de finale-kavelzaterdag 8 juli 2023.

De schutterijen, die zich kwalificeerden zijn:

 • Schutterij Sint Willibrordus Obbicht
 • Schutterij Sint Martinus Maasbree
 • Schutterij Sint Salvius Limbricht
 • Schutterij Sint Martinus Niel bij As
 • Schutterij Sint Barbara Leveroy
 • Schutterij Wilhelmina Hingen
 • Schutterij Sint Antonius Nederweert
 • Schutterij Sint Sebastianus Heel
 • Akkermansgilde Venlo
 • Schutterij Sint Petrus & Paulus Susteren
 • Schutterij Sint Urbanus Maasniel
 • Schutterij Sint Stephanus Dieteren
 • Schutterij Sint Job Leuken-Weert
 • Schutterij Sint Jan Nieuwstadt
 • Schutterij Sint Joris Wessem
 • Schutterij Sint Sebastianus Neer
 • Schutterij Sint Elisabeth Stokkem
 • Schutterij Sint Laurentius Spaubeek
 • Schutterij Sint Nicolaas Meijel
 • Schutterij Sint Antonius Stramproy
 • Schutterij Sint Brigida Noorbeek
 • Schutterij Sint Agatha Haelen
 • Schutterij Sint Harlindis & Sint Relindis - Ellikom
 • Schutterij HH Marcellinus & Petrus Geleen
 • Schutterij Eendracht Grevenbicht-Papenhoven
 • Schutterij Sint George Simpelveld
 • Schutterij Sint Petrus Kelpen-Oler
 • Schutterij Het Heilig Kruis - Grevenbicht
 • Schutterij Sint Andreas Melick
 • Schutterij Sint Oda Boshoven-Weert

Schietwedstrijd voor de Oud-winnaars OLS

Conform de reglementen  mogen de schutterijen, die de afgelopen 5 OLS-jaren (Door Corona niet de jaren) een Oud-Limburgs schuttersfeest georganiseerd hebben deze niet winnen en wordt er een wedstrijd voor deze schutterijen georganiseerd en zo streden Schutterij Sint Monulphus & Gondulphus Maasmechelen (Voor de laatste keer), Sint Johannes & Clemens Merkelbeek, Sint Servatius Raam, Sint Sebastianus Sevenum en Sint Willibrordus Meijel om deze geldprijs. Na twee kavelronden waren er nog drie schutterijen in de strijd, die de geldprijs deelden en dit waren: Sint Monulphus & Gondulphus, Sint Willibordus Meijel en Sint Sebastianus Sevenum.

 

Finale-kavelzaterdag

Zaterdag 8 juli 2023 om een paar minuten na 11:00 uur gaan we verder en zal duidelijk worden welke schutterij er in de loop van de middag met de eindzege er vandoor gaat. 30 Kanshebbers met allemaal 3,33% kans, kortom het belooft een spannende strijd te worden. We hopen dat veel schutters ook terugkomen om deze spannende eindstrijd mee te maken.

 

Jeugdschietwedstrijd

Maar natuurlijk gaat ook de aandacht uit naar de schietwedstrijd van onze eigen jeugdleden. 17 schutterijen beginnen om 12:30 uur aan de eindstrijd en zal bepaald worden welke schutterij zich de  winnaar mag noemen van het Sjötje. Zoals bekend schiet onze jeugd in drietallen en is de grote vraag: ‘Wie gaat Sint Sebastianus Herkenbosch en gaat ermee  naar het Gouvernement in Hasselt of Maastricht? Wij hopen en rekenen natuurlijk op jullie aanmoediging voor onze jeugd, dus zorg dat je erbij bent!

De deelnemende schutterijen

 • Schutterij Sint Michaël & Sint Ansfried Thorn
 • Shutterij Prins Hendrik Sint Odiliënberg
 • Schutterij Sint Mauritius Strucht
 • Schutterij Sint Nicolaas Meijel
 • Schutterij Sint-Hubertus Manestraat
 • Schutterij Sint Sebastianus Voerendaal
 • Schutterij t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
 • Schutterij Sint-Catharina Beek
 • Stadsschutterij Sint Rosa Sittard
 • Schutterij Sint Michaël Ool
 • Schutterij Sint Joris Wessem
 • Schutterij Sint Sebastianus Herkenbosch
 • Schutterij Sint-Laurentius Bocholt
 • Schutterij Sint Nicolaas Heythuysen
 • Schutterij Sint Jan Baexem
 • Schutterij Sint-Martinus Grootbeersel
 • Schutterij HH Marcellinus & Petrus Geleen

 

Data kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest

Het Oud-Limburgs Schuttersfeest gaat altijd door op de eerste zondag van juli. Het Kinjer-OLS wordt georganiseerd op de dinsdag vóór het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Valt deze dinsdag in de één of twee dagen voor de start van de schoolvakantie in België (Vlaanderen) of Nederland, dan zal het Kinjer-OLS georganiseerd worden op de tweede donderdag voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest. In Vlaanderen (België) start de zomervakantie altijd op 1 juli.

 

De winnaar van het Oud-Limburgs Schuttersfeest organiseert het daarop volgende jaar het Kinjer-OLS én het OLS. Daarom is ieder jaar wél de datum bekend, maar de plaats is steeds een verrassing. De exacte data voor de komende jaren zijn:

 

 • Donderdag, 27 juni 2024
 • Donderdag, 26 juni 2025
 • Donderdag, 25 juni 2026
 • Donderdag, 24 juni 2027
 • Dinsdag, 27 juni 2028

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Heythuysen wint OLS 2024

In een spannende nek-aan-nek race won op zaterdag, 13 juli Sint Nicolaas Heythuysen het OLS 2024 Beekdaelen. Het Sjötje werd gewonnen door een jeugddrietal van...

Grote schuttersbelangstelling van Romereis 2025

Wie mee wil naar Rome met de schuttersreis moet zich snel opgeven. In verband met de beschikbaarheid van hotelkamers is opgave gewenst.

Kavelen op zaterdag, 13 juli

Hierbij de algemene informatie over het kavelen met 36 overblijvende schutterijen op zaterdag, 13 juli 2024.