Vacature vice-president

Op de najaarsvergadering is het functieprofiel van de vice-federatiepresident van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie gepresenteerd.
Uw schriftelijke kandidaatstelling kunt u tot zondag 31 december 2022 richten aan de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, t.a.v. Sonja Creemers, Scheurestraat 6, 3640 Molenbeersel of via mail sonja.creemers@olsfederatie.com.

De Commissie Profielschets heeft een uitgebreide schets opgesteld waaraan de nieuwe OLS-vicepresident idealiter voldoen. We realiseren ons dat deze omschrijving uitgebreid is en beoogt het spreekwoordelijke 'schaap met de vijf poten' te vinden. In overleg met de kandidaten zal een gerede weging plaatsvinden van datgene dat door ons gevraagd wordt en dat door de gegadigden geboden wordt.

De Commissie Profielschets vicepresident bestaat uit: Anoesjka Koopmans, Hubert Brouns, Thijs Aengevaeren, Ivo Geebelen,. Maarten Dirikx, Roger Weetjens en Sonja Creemers. Vooraf: de commissieleden hebben uitgesproken niet de ambitie te hebben om zich kandidaat te stellen als vicefederatiepresident van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.
De verkiezing van de nieuwe vicepresident is voorzien op zaterdag 4 maart 2023.

Profielschets vicepresident Oud-Limburgse Schuttersfederatie

In relatie tot de schutterswereld

 • Vertegenwoordigt het bestuur zowel binnen als buiten de federatie en is daarmee ‘het mede-gezicht’ c.q. het boegbeeld van ‘de’ en ‘het’ OLS. Representativiteit is een vereiste.
 • Bij afwezigheid van de president het leiden van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, waar het bestuursbeleid enerzijds wordt gevormd en anderzijds wordt toegelicht en verdedigd.
 • Vertegenwoordigt alle geledingen binnen het schutterswezen, een organisatie van ca. 10.000 schutters in de beide Limburgen.
 • Is een Belgisch-Limburger – ook woonachtig – en heeft affiniteit met het Limburgse schutterswezen.
 • Is een toegankelijk persoon die met jong/oud, man/vrouw, rijk/arm enz. goed overweg kan.
Ger en Hubert 2
 • Staat open voor de schuttersjeugd en is actief om jeugdplannen verder uit te bouwen.
 • Kan de organisatie van de OLS-federatie en die van het jaarlijkse Oud-Limburgs Schuttersfeest in principe de komende tien jaar verder vooruit brengen.
 • Is toekomstgericht, weet goede onderlinge samenwerking te bewerkstelligen, de cohesie te vergroten en door positieve stimulansen de schutterswereld te doen groeien.
 • Heeft oog voor het broederschappelijke en traditierijke, maar ook voor het protocollaire, ceremoniële karakter van de Limburgse schutterswereld.
 • Onderschrijft de pijlers van het schutterswezen: ‘voor altaar, haard en troon’.
 • Heeft een breed Limburgs netwerk in voor het schutterswezen relevante maatschappelijke, sociale en bestuurlijke organisaties alsmede de overheid.
 • Onderhoudt en vergroot het netwerk dat voor de OLS-federatie van belang is.
 • Is in staat om contacten met vele partijen binnen en buiten de federatie te onderhouden.

In relatie tot de persoon en de bestuursstijl

 • Weet met de federatiepresident – ze vullen elkaar onderling aan – een goed evenwicht te vinden tussen bestuurlijke rust & stabiliteit en de eventuele noodzaak om bestuurlijk te veranderen.
 • Is in staat het ‘wat’ (visie, missie, doelstellingen) en het ‘hoe’ (effectief en efficiënt besturen) van de Federatie tegen het licht te houden en hierbij de nodige stappen te ondernemen om het functioneren van de organisatie te optimaliseren.
 • Heeft minimaal een Bachelor-opleiding genoten.
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Toont zich een verbindend, resultaatgericht en  verantwoordelijk leider.
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft ervaring in het besturen van een democratisch functionerende vereniging en het leiden van discussies.
 • Heeft ervaring met het aansturen van werkorganisaties of commissies.
 • Is ervaren in het leiden van vergaderingen – goede balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken – met gedragen besluiten of compromissen als uitkomst.
 • Kan uitleggen waarom beslissingen genomen en nodig zijn.
 • Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen bestuur en organisatie te bevorderen; weet mensen aan te spreken op hun gedrag (positief en negatief).
 • Kan enthousiasmeren, in vergaderingen en tijdens redevoeringen.
 • Is integer, tactisch en waar nodig behoedzaam; springt vertrouwelijk met informatie om.
 • Heeft aandacht voor de uitdagingen waar de schuttersfederatie en -wereld voor staan.
 • Formuleert samen met het OLS-bestuur de hoofdlijnen en het lange termijnbeleid.
 • Bewaakt de uitvoering van de uitgangspunten van het federatiebeleid.
 • Denkt mee over de toekomstvisie en helpt de uitvoering ervan te verwezenlijken.
 • Kan meerdere inzichten vanuit verschillende invalshoeken (meningen) uitzetten naar de toekomst. Vertaalt deze doelen SMART op een inspirerende wijze.
 • Neemt afstand van de dagelijkse praktijk, grijpt wel in indien nodig.
 • Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de OLS-federatie als naar buiten toe in samenwerking met bestuur of andere betrokkenen.
 • Kan goed opereren in complexe kwesties waarbij verschillende partijen betrokken zijn.
 • Kan delegeren en weet de juiste persoon op de juiste positie te plaatsen; hakt knopen door.
 • Ziet verbanden tussen complexe vraagstukken ook al is hij niet deskundig.
 • Kan tactisch schakelen, past zijn aanpak aan indien dit nodig is.
 • Heeft op hoofdlijnen financieel overzicht en kan daarop sturen.
Uw schriftelijke kandidaatstelling kunt u tot zondag 31 december 2022 richten aan de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, t.a.v. Sonja Creemers, Scheurestraat 6, 3640 Molenbeersel of via mail sonja.creemers@olsfederatie.com.
Ger en Hubert 1
auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Kijkdoos voor kids

Op de Do2 pagina kan je tips terugvinden voor jouw schutterij om toe te passen. Hierbij presenteren wij een kijkdoos voor de jeugdige schutter.

Helden van het OLS

Vanaf vandaag wordt via streekomroep ZO-nieuws een nieuwe serie gepresenteerd over markante personen in en rond de schutterswereld in Beekdaelen. De serie wordt gemaakt in...

Schietboomindeling en planning terreinwedstrijden OLS 2024 Beekdaelen

Hierna treft u de schietboomindeling en een opsomming aan van alle deelnemers die hebben ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden op het OLS-wedstrijdterrein.