Van de bestuurstafel

De persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 gaf de mensen weer hoop, want een aantal versoepelingen werden doorgevoerd om de samenleving weer een beetje op gang te helpen om in het voorjaar van 2022 meer vrijheid te geven aan de samenleving en mogelijk ook schuttersactiviteiten weer georganiseerd  mogen worden, dus er rijst licht aan de horizon en nu is het goed om elkaars handen vast te houden, want samen moeten we vooruit en onze schutterstraditie weer veilig stellen voor de komende eeuw en is het vooral ook goed om vooruit te kijken en vooruit te denken, kijk naar de mogelijkheden en niet naar de (on)mogelijkheden.

Zoals iedereen weet is de Oud Limburgse Schuttersfederatie een overkoepelende coördinerende en adviserende orgaan. De schuttersbonden en schutterijen zijn allemaal eigen verenigingen en zodoende kan er ook vanuit de federatie niets dwingends worden opgelegd, maar beperkt zich tot het geven van adviezen. Richting de toekomst is het van groot belang om vanuit onderop elkaars handen vast te pakken en deze vast te houden. In de totstandkoming van de toekomstvisie en vooral de uitvoering is dit van cruciaal belang.

In het jaarverslag van de Oud Limburgse Schuttersfederatie van 2021, wat binnenkort wordt gepresenteerd, zult u vernemen dat er, in het Coronajaar, toch veel activiteiten hebben plaatsgevonden, veelal achter de schermen, maar er is zeker niet stilgezeten.

 

Toekomstvisie

Onder de deskundige begeleid van Marc Breugelmans zijn alle schutterijen en schuttersbonden in de gelegenheid gesteld om mee te praten en te brainstormen over de toekomstvisie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie (Op weg naar 2025). Middels brainstormsessies georganiseerd bij nagenoeg alle schuttersbonden is input gevraagd hoe er gedacht wordt over de toekomst, maar loop je tegen aan bij de eigen schutterij, de schuttersbond of de federatie en wat geeft ons houvast naar de toekomst  toe. Het totaal van deze sessies is de input geweest voor de (concept) toekomstvisie, die op vrijdag 11 maart 2022 ook in de ledenvergadering gepresenteerd wordt en nu is het van belang om mee  te praten over deze toekomstvisie, want samen zijn wij het schutters- en gildewezen en de input van alle schutters is hierin waardevol, misschien wel cruciaal.

 

Algemene jaarvergadering

De algemene jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie zal plaatsvinden op vrijdag 11 maart 2022 om 19.30 uur in het Multifunctioneel Centrum de Stegel, Weertersteenweg 363, 3640 Kinrooi. De bescheiden zullen binnenkort worden verstuurd. Deze vergadering is zeer zeker de moeite waard om te bezoeken en mee te praten over de toekomstvisie 2025.

 

Persoonlijk federatiekampioenschap

De organisatie van het persoonlijk federatiekampioenschap bij de schutterij Sint Willibrordus Obbicht staat gepland op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022, de uitnodigen zullen binnenkort verstuurd worden.

 

Oud Limburgs Schuttersfeest

Alle organisatoren van evenementen kampen natuurlijk met de vraag of zij dit jaar wel in de gelegenheid zijn om het evenement te organiseren. De organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Meijel zijn op volle toeren bezig en gaat met een positief gevoel deze organisatie vorm geven en is ook overtuigd van de organisatie van de Alde Limburger op zondag 3 juli 2022 in Meijel te mogen organiseren. Aller schutterijen kunnen zich aanmelden tot dinsdag 1 februari 2022.  Vrijdag 18 maart 2022 zal de loting voor het Oud Limburgs Schuttersfeest gaan plaatsvinden.

 

Functieprofiel federatiepresident

Het functieprofiel van de federatiepresident is door het federatiebestuur vastgesteld en zal ook in de jaarvergadering verder worden gepresenteerd en toegelicht. De sluitingstermijn is gelegen op 3 april 2022 en in de najaarsvergadering van zaterdag 1 oktober 2022 kunnen de leden stemmen over de nieuwe federatiepresident. De Commissie Profielschets heeft een uitgebreide schets opgesteld waaraan de nieuwe OLS-president en vicepresident idealiter voldoen. De commissie realiseert zich dat deze omschrijving uitgebreid is en beoogt het spreekwoordelijke 'schaap met de vijf poten' te vinden. In overleg met de kandidaten zal een gerede weging plaatsvinden van datgene dat door ons gevraagd wordt en dat door de gegadigden geboden wordt. De Commissie Profielschets President bestond uit: Thijs Aengevaeren, Peter Berben, Jos van Cleef, Ivo Geebelen, Django Goffin en Luc Wolters. Voor de selectiecommissie is de hierboven genoemde commissie uitgebreid met vicepresident Hubert Brouns als voorzitter.

 

Bestuursverkiezingen

Bij de jaarvergadering 2022 zijn vanuit de schuttersbonden aftredend de heren Jos van Cleef, Theo Looijmans en John van der Beek. Vanuit de schuttersbonden zijn bindende voordrachten gedaan en dat betekent dat tijdens de jaarvergadering gestemd wordt over de bindende voordrachten:

 • Vanuit de schuttersbond Sint Gerardus Amstenrade, de heer Jos van Cleef;
 • Vanuit de schuttersbond Eendracht maakt Macht Weert, de heer Theo Looijmans;
 • Vanuit de Midden-Limburgse schuttersbond, de heer Dorus Alofs;

De laatste voordracht is onder voorbehoud van de definitieve uitslag van de voorzittersverkiezingen bij de Midden-Limburgse schuttersbond.  Vrijdag 11 maart 2022 zal deze bestuursverkiezing plaatsvinden.

 

Compensatie wateroverlast

Vanuit het Interfederatief Overleg, het overlegorgaan van de Noord-Brabantse, de Gelderse en de Limburgse schuttersfederaties is besloten om aan Limburg in 2021 een financiële ondersteuning toe te kennen ter ondersteuning van de schutterijen, die getroffen zijn door wateroverlast, de maximumbijdrage is € 500,00 in totaal. Schutterijen, die hiervoor in aanmerking willen komen mogen deze (met onderbouwing) vóór 14 februari 2022 mailen naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com.

 

Corona-compensatie regeling

Net als in 2020 is er bij het Rijk een aanvraag ingediend voor financiële compensatie richting het Oud Limburgs Schuttersfeest, het Limburgs Schutterijmuseum en de Stichting Mobiele kogelvangers, het uitsluitsel hierover volgt medio maart 2022.

 

Werkplan

De afgevaardigden voor het provinciaal overleg, bestaande uit Bernie van Lierop, Thijs Aengevaeren en Peter Berben hebben veelvuldig overleg gevoerd met de ambtenaren van de provincie Limburg over het werkplan 2021 en 2022. De werkplannen zijn de basis voor de toekenning van de provinciale subsidie. De werkplannen beschrijven welke activiteiten de Oud Limburgse Schuttersfederatie onderneemt vanuit de speerpunten ‘professionaliseren, verbinden, verjongen en verbreden’. De eerste fysieke kennismakingen met de Gouverneur, Emilie Roemer, en de schuttersgedeputeerde Geert Gabriëls vonden door corona nog niet plaats.

 

Workshops en cursussen

Op korte termijn worden ook de dagen gepland rondom de basiscursus buksmeesters, die door corona moest worden stilgelegd. In 2022 staan er diverse cursussen gepland, zoals:

 • Workshop ledenadministratie voor schutterijen;
 • Workshop ledenadministratie voor bondssecretarissen en –voorzitters;
 • Verenigingsbestuurders (Absoluut aan te raden, ook in verband met WBTR, recht aansprakelijkheid etc);
 • Penningmeesters;
 • Commandantencursussen;
 • Jurycursussen;

 

De aankondiging voor deze cursussen zullen tijdig worden aangekondigd.

 

Positie rustende schutterijen

Eigenlijk voorzien de Statuten reeds in de oplossing, want immers luidt artikel 4, lid 3: Leden van de federatie zijn: De schutterijen, schuttersgilden en schutbroederschappen als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Statuten en deze luidt: Het bestuur is bevoegd om schutterijen, schuttersgilden of schutbroederschappen, die niet zijn aangesloten bij één van de bonden als bedoeld in artikel 4, lid 1 toe te laten als lid, doch enkel indien aan één van de navolgende voorwaarden is voldaan:

 • Het aspirant-lid is niet gevestigd in enig ressort, als bedoeld in artikel 4, lid 1;
 • Het aspirant-lid, gevestigd in een ressort van een bond, doch niet aangesloten is bij die bond, geen schuttersactiviteiten ontplooit en mitsdien rustende is, zulks voor de tijd dat deze rustperiode voortduurt;
 • Er naar het oordeel van het federatiebestuur dringende redenen zijn tot toekenning van het lidmaatschap;

Voorstel ter aanvulling en aanpassing huishoudelijk reglement:

 • De schutterij blijft contributie plichtig bij de federatie en;
 • De schutterij mag tijdens het OLS-feest niet deelnemen aan de wedstrijden; Wel mag deze schutterij als gastschutterij deelnemen (In overleg met de organiserende schutterij);
 • De schutterij moet jaarlijks in hun vestigingsplaats enkele schuttersactiviteiten organiseren. Hierover wordt jaarlijks een verantwoording afgelegd aan het federatiebestuur (via de schuttersbond)

Schietapplicatie

In 2021 werd de online schietwedstrijd bij gelegenheid van het Oud Limburgs schuttersfeest georganiseerd samen met L1. Een werkgroep heeft deze schietwedstrijd geëvalueerd en ook geconcludeerd dat deze schietapplicatie van meerwaarde is geweest en is besloten om deze schietapplicatie breder inzetten, zoals voor wijschutterij.com, het Limburgs Schutterijmuseum, het kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest en diverse andere mogelijkheden. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld, kortom wilt u meedenken over een verdere inzet van deze applicatie, mail vóór 1 maart 2022 naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com.

 

Uitbreiding jeugdcommissie

In 2013 werd de jeugdcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie opgericht en sinds die tijd heeft deze commissie vele activiteiten ondernomen en leveren zij consequent een bijdrage aan het besturen van de federatie  door o.a. de federatiebestuursvergaderingen te bezoeken. In het voorjaar 2022 zal er een jeugdontmoetingsdag worden georganiseerd om geïnteresseerde (kandidaat) bestuurders op een informele manier met elkaar samen te brengen en vanuit daar de jeugddagen te blijven organiseren, het jeugdschieten op het Oud Limburgs Schuttersfeest en de implementatie van nieuwe elementen op de schuttersfeesten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de federatiesecretaris.

 

KNSA-Zaken

Per 1 januari 2022 is de ledenlijst van de Vereniging van OLS-Buksmeesters vastgesteld door de KNSA. Deze vereniging, die bestaat uit de verlofhouders van onze wedstrijdbuksen bestaat uit 428 leden en het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door Björn Sluijsmans (voorzitter), Bernie van Lierop (Ambtelijk secretaris) en de bestuursleden Peter Berben, John van der Beek en Thijs Aengevaeren. De KNSA-passen voor 2022 worden op verenigingsniveau uitgereikt tijdens de ledenvergadering op vrijdag 11 maart 2022. Afmeldingen zijn mogelijk tot 15-11-2022 schriftelijk via het mailadres secr.olsfederatie@olsfederatie.com.

 

De kracht van Limburg

De kracht van Limburg is het versterken van de Limburgse vitaliteit op economisch, cultureel, sportief en sociaal-maatschappelijk vlak. Door nieuwe verbindingen te creëren binnen onze samenleving. Het creëren en aanbieden van ideeën waardoor verenigingen, afdelingen, branches, netwerk- en serviceclubs in Limburg samen tot nieuwe Initiatieven komen. Door vervolgens gezamenlijk op te trekken, worden ze nog daadkrachtiger met als gevolg een krachtiger Limburg.(de Kracht van Limburg). Deze organisatie wil jaarlijks twee initiatieven mogelijk maken, waar Limburgse partijen zich aan kunnen verbinden. Zo wordt Noord-, Midden- en Zuid-Limburg versterkt op  maatschappelijk, cultureel en economisch gebied.

De doelen voor 2021-2022:

 • Verbinden door een gezamenlijk lied van artiesten uit heel Limburg voor steun en kracht voor de Limburgse bevolking. “Same in ’t Leech”
 • Limburgse kinderen van kansarme gezinnen een onvergetelijke dag bezorgen samen met Limburgse artiesten in onze mooie provincie.

 

De Oud Limburgse Schuttersfederatie bekijkt of er vanuit de schutterijen hier een bijdrage www.krachtvanlimburg.nl aan kunnen worden geleverd. Heeft u ideeën laat deze weten via secr.olsfederatie@olsfederatie.com, want samen zijn wij de Kracht van Limburg.

 

Jeugdfonds sport en cultuur;

 

Het Jeugdfonds Sport Limburg betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Zij vinden het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, mee kunnen doen en dat er geen kind (letterlijk) aan de zijlijn staat. MEEDOEN = MEER KANSEN!

 

Jarenlang bestond deze mogelijkheid sekt voor de sportsector, echter is ook de culturele sector hier aan toegevoegd en dit biedt mogelijkheden om kinderen, waarvan de ouders een beperktere portemonnee hebben toch te enthousiasmeren om lid te worden van de schutterij. Schutterijen maakten tot op heden niet gebruik van deze regeling, echter biedt dit kansen om deze jongere kinderen te binden aan de schutterij.

 

Aansluiting Coöperatie Cultureel Erfgoed Limburg;

Binnen de Coöperatie Limburgs erfgoed komen de 8 disciplines binnen het Limburgs Cultureel Erfgoed samen en natuurlijk is de uitoefening van het immaterieel cultureel erfgoed ook de sector, waar de activiteiten van de Oud Limburgse Schuttersfederatie onder vallen. Binnen deze coöperatie is de Oud Limburgse Schuttersfederatie niet vertegenwoordigd als partner. Er wordt vanuit een werkgroep bekeken of de aansluiting bij de Coöperatie Cultureel Erfgoed Limburg haalbaar is.

 

Verdere uitwerking samenwerking Stichting Klankkleur Limburg;

De samenwerking met de Stichting Klankkleur Limburg werd in 2021 nader met elkaar besproken en het voornemen is om de samenwerking met deze stichting verder uit te werken, daarbij wordt gedacht aan de nadere uitwerking van de muziekeducatie op de (basis) scholen, het bijscholen van muziekjuryleden, het opleiden en bijscholen van tamboermaîtres. Cruciaal in dit geheel is wel de rol van het SAMEN-Door muziekproject en de continuering van dit project.

 

Schutterskalender 2022

In de maarteditie van het Limburgs Schutterstijdschrift staat ook de schutterskalender gepland. Wilt u uw schuttersactiviteiten gepubliceerd hebben in deze editie, mail dan vóór 1 februari 2022 deze door naar andre.meijers@home.nl. Wilt u ze ook gepubliceerd hebben op de website van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, stuur ze dan ook naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com.

 

Limburgs Schutterstijdschrift

De redactieraad van het Limburgs Schutterstijdschrift is op zoek naar kopie om op te nemen in het Limburgs Schutterstijdschrift van maart 2022. Is er iets gebeurt binnen uw schutterij, wat u wilt delen met de schuttersfamilie, stuur u kopie vóór 1 februari 2022 in via luc_wolters@yahoo.com.

 

Vergaderdata 2022

In 2022 staan de volgende vergaderingen gepland:

 • Zaterdag 1 oktober 2022                  Najaarsvergadering Oud Limburgse Schuttersfederatie
 • Zaterdag 22 oktober 2022                Jaarvergadering Vereniging van OLS-Buksmeesters

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Juryformulieren OLS 2024 Beekdaelen

Op het OLS 2024 Beekdaelen worden tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden nieuwe juryformulieren gebruikt.

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert: Ummeke!

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert een eigen lied “Ummeke”, dat vanaf nu te beluisteren is op alle grote streamingsdiensten.

Consumptieprijs OLS

De consumptieprijs OLS 2024 is bekend. Normaal gesproken wordt deze bekendgemaakt tijdens de ALV in het voorjaar.