Afspraken omtrent erkenning Wecg staan onder druk

Bericht van de KNSA ter informering van Nederlandse schutterijen

 

Voor het voorhanden hebben van los kruit, dat van toepassing is voor verlofhouders die herladen of die met Historische Wapens de schietsport beoefenen, is een zogenaamde erkenning Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik) vereist. In 2015 heeft de KNSA met het ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daarover afspraken gemaakt. Deze afspraken komen erop neer dat aan een verlofhouder deze erkenning Wecg op verzoek kosteloos wordt verstrekt en ook jaarlijks gelijktijdig met de verlenging van het verlof wordt verlengd. Een onderdeel van die afspraken is dat de erkenning onlosmakelijk verbonden is aan het verlof en dus wanneer het verlof zijn geldigheid verliest, de geldigheid van de erkenning ook vervalt en dat de verlofhouder maximaal 3 kilo rookzwak buskruit of 1 kilo zwartkuit dan wel een combinatie daarvan voorhanden mag hebben.

Gerechtelijke uitspraak

Inmiddels is er een gerechtelijke uitspraak die stelt dat de maximale hoeveelheden (3 kilo rookzwak buskruit en 1 kilo zwartkruit) niet meer van toepassing zijn. Als gevolg daarvan heeft het ministerie aangekondigd dat de afspraken die daarover destijds zijn gemaakt, behelzende een uitzondering op de normale Wecg erkenning, mogelijk niet meer gehandhaafd kunnen worden. Daarover is nog overleg gaande met het desbetreffende ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Helaas hebben een aantal politie eenheden al gemeend daarop te moeten vooruitlopen en gesteld dat de politie weer moet terugvallen op de gebruikelijke Wecg en de daarop van toepassing zijnde Regeling voor onkostenvergoeding, vrij vertaald ‘leges’ daarvan. Onder andere vanuit de Politie Eenheid Limburg krijgt de KNSA dergelijke berichten.

Acties KNSA

Het gevolg van de genoemde gerechtelijke uitspraak kan dus zijn dat de gemaakte afspraken tussen de KNSA, het ministerie en de Nationale Politie niet meer van toepassing zijn. In de ogen van de KNSA is het zover nog niet. De gemaakte afspraken kunnen niet éénzijdig stopgezet worden. De KNSA stelt zich voorts op het standpunt dat het niet zo kan zijn dat een enkele gerechtelijke uitspraak zulke grote consequenties heeft voor duizenden sportschutters die als gevolg daarvan gedupeerd worden. Er vindt daarom overleg plaats tussen de KNSA, het ministerie en de ILT, de afloop daarvan is op dit moment onzeker.

Tot die tijd adviseert de KNSA voor diegenen die hun verlof en eventueel tevens de erkenning Wecg verlengen geen leges te betalen en als dat al nodig is, tegen die betaling bezwaar te maken. Een korte brief naar de politiechef van de politie eenheid is daarvoor voldoende. De KNSA heeft de Politie Eenheid Limburg verzocht per direct te stoppen met deze voorbarige acties. Er zijn ook politie eenheden die de KNSA hebben laten weten vooralsnog geen leges te heffen en nieuwe aanvragen voor een erkenning Wecg voorlopig te parkeren. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal de KNSA daarover publiceren.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Op de najaarvergadering van de OLS-Federatie is besproken dat de OLS-Federatie en de Jeugdcommissie een jeugdbestuur wil samenstellen uit enthousiaste schutters tot en met 16...

Kinjer-OLS Beekdaelen

Nu voor dit jaar de inschrijving is gesloten, laten wij weten dat er dit jaar 34 schoolschutterijen deelnemen aan het Kinjer-OLS Beekdaelen.

Cursus Commandant op de weg, Nieuwe exercitie 2024

Bij voldoende deelnemers start op 24 maart de cursus 'Commandant op de weg, Nieuwe exercitie’.