Aanvraagprocedure DOOR – Muziek in de klas

Ook mogelijk bij het inzetten van de middelen ter ondersteuning van het muzikale gedeelte van het “Kinjer OLS”.

DOOR! is een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. DOOR! maakt hierbij de verbinding vanaf de bron. Opleidingen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs, allen samen op weg naar structureel muziek in de klas. Samen met onze culturele omgeving realiseren we optimale kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen.

  • DOOR! maakt gebruik van de al aanwezige kennis van alle participanten
  • DOOR! legt verbindingen waardoor het geheel meer is dan de som der delen
  • DOOR! gaat uit van een integrale visie op muziekonderwijs van primair – naar voortgezet onderwijs, in verbinding met de vakopleidingen en het culturele veld. Talenten worden ontdekt en op het goede spoor gezet.

Dat maakt DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg en haar aanpak uniek in Nederland. De kracht van DOOR! is dat er vraaggericht wordt gewerkt. Inspiratiebijeenkomsten, gesprekken met primair- en voortgezet onderwijs, het culturele veld en de Limburgse gemeenten hebben geresulteerd in mooie, heldere vragen vanuit scholen. In samenspraak met hun muzikale culturele omgeving werd de behoefte uitgesproken om muziekonderwijs weer een structurele plek in hun onderwijs te laten innemen. In 2015 is DOOR! met 20 scholen aan het werk gegaan om muziekonderwijs weer een structurele plek in het onderwijs te geven. Nu in 2019  zijn er inmiddels 270 van de 364 basisscholen in Limburg aangesloten. Allen hebben nagedacht over het belang van muziekonderwijs en allen zijn een samenwerking aangegaan met een muziekvereniging, koor, schutterij, popband of muziekschool.
Onder de noemer ‘SamenDOOR!’ is er in samenwerking met Méér Muziek in de Klas op 27 juni 2018, onder toeziend oog van onze koningin Máxima, een convenant afgesloten om nóg meer muziek in de klas in Limburg mogelijk te maken. Alle partners van DOOR! hebben met het ondertekenen van het convenant beloofd zich in te zetten om de campagne van DOOR! Masterplan muziekonderwijs Limburg te versterken en te borgen met als doel:

Méér Muziek in de Klas onder- en na schooltijd mogelijk te maken om muziekonderwijs verder te verduurzamen zodat alle schoolgaande kinderen en jeugd eind 2020 toegang hebben tot goed muziekonderwijs in de hele provincie Limburg.  
De ondertekenaars van het convenant zullen zich dan ook allen sterk maken om dit doel op zo veel mogelijk plaatsen met concrete acties te vertalen in de praktijk.  Zij zijn allen ambassadeur van DOOR! en zetten zich in om kinderen, jongeren en volwassenen te enthousiasmeren voor kwalitatief goed muziekonderwijs in Limburg.  Na het sluiten van de Impuls Muziek Regeling heeft de Provincie Limburg opnieuw middelen ter beschikking gesteld om muziekonderwijs te borgen waarbij muziekeducatie en -participatie hand in hand op weg gaan naar nog meer muziek in de klas in Limburg in de nieuwe subsidieregeling: SamenDOOR!.  Er is gekozen voor deze naam omdat DOOR! wilt benadrukken dat het hele veld: het onderwijs, de opleidingen, de penvoerders voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en de muzikale omgeving, waarbij we specifiek de muziekbonden en de popsector van Limburg benoemen, allen samen verantwoordelijk zijn voor méér muziek in de klas in Limburg, zowel binnen als buiten school!  Het doel is de samenwerking tussen muziekverenigingen en de scholen die structureel muziekonderwijs willen implementeren te ondersteunen, zowel binnen- als buitenschool. Het betreft hier zowel scholen uit het primair onderwijs als uit het voortgezet onderwijs.

De volgende voorwaarden worden hiervoor gehanteerd:

  • Het project draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van kinderen.
  • Het project past binnen de doorgaande lijn muziekonderwijs van de school.
  • Het project legt een link tussen wat er binnen school en buiten school gebeurt in het kader van muziekonderwijs.

Voor het downloaden van de brochure, klik hier!
Voor het downloaden van het aanvraagformulier, klik hier!

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Juryformulieren OLS 2024 Beekdaelen

Op het OLS 2024 Beekdaelen worden tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden nieuwe juryformulieren gebruikt.

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert: Ummeke!

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert een eigen lied “Ummeke”, dat vanaf nu te beluisteren is op alle grote streamingsdiensten.

Consumptieprijs OLS

De consumptieprijs OLS 2024 is bekend. Normaal gesproken wordt deze bekendgemaakt tijdens de ALV in het voorjaar.